El Grup de Recerca i Innovació de la Construcció (GRIC), reconegut com a grup consolidat per la Generalitat de Catalunya en les convocatòries 2009-2013, 2014-2016, 2017-2021 i 2022-2024, està adscrit al Departament d’Enginyeria de Projectes i de la Construcció i format per un equip de professors i investigadors de la Universitat Politècnica de Catalunya.

L'objectiu principal del grup de recerca GRIC és el de contribuir a la transició dels sistemes urbans cap a la sostenibilitat, centrant-se en els edificis com a elements essencials per assolir els objectius de descarbonització de la Unió Europea.

Aquest objectiu inclou una visió integrada de l'ecosistema constructiu, climàticament neutre, centrat en l'usuari, energèticament eficient, circular i digitalitzat, considerant la gestió de tot el cicle de vida (disseny, fabricació, construcció, operació, renovació i desconstrucció) de l'entorn construït (des dels edificis fins a les infraestructures).

Les activitats del grup posen especial èmfasis en facilitar una transició efectiva dels edificis existents cap a edificis de zero emissions netes, mantenint el benestar dels ocupants, tan en termes de confort tèrmic com d’una bona qualitat de l’aire. Això pot aconseguir-se millorant l’operació, el control i el manteniment dels edificis, incloent l’ús de fonts renovables d’energia i potenciant les xarxes intel·ligents i les comunitats energètiques. En qualsevol cas, les solucions previstes sempre inclouen les perspectives social i ambiental.

En aquest context, la investigació del GRIC es recolza en l’ús de les dades i en la implementació de solucions digitals com a base essencial per a la transició cap a una economia més resilient.